Quy định về xử lý hóa đơn khi hàng bán ra bị trả lại là gì?

5 (100%) 1 vote

Khi phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp phải có trách nhiệm lập hóa đơn và giao cho khách hàng, trừ trường hợp giá trị hàng hóa dưới 200.000 đồng và bên mua không yêu cầu lấy hóa đơn. Theo đó, kế toán không chỉ tìm hiểu về cách lập và xuất hóa đơn, cách in hóa đơn mà còn phải nắm được quy định xử lý hóa đơn đối với hàng hóa bán ra bị trả lại. Pháp luật quy định cách xử lý hóa đơn khi bị trả lại hàng như thế nào? Bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc trên.

1. Bên mua hàng là đối tượng có hóa đơn

Đây là trường hợp tổ chức, cá nhân mua hàng, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng nhưng sau đó người mua phát hiện ra hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại hàng hóa toàn bộ hoặc một phần hàng hóa.

Khi xảy ra tình trạng này, theo quy định tại Phụ lục 4 Ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại cho người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

2. Đối với bên mua hàng là đối tượng không có hóa đơn

Trong trường hợp này, khi người mua trả lại hàng hóa, người mua và người bán không phải lập hóa đơn trả hàng mà chỉ cần lập biên bản ghi nhận về việc trả hàng của bên mua.

Biên bản lập phải ghi rõ:

– Loại hàng hóa trả lại;

– Số lượng hàng trả lại;

– Giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT;

– Tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn);

– Lý do trả hàng.

Sau khi lập xong biên bản, bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

3. Quy định về việc xử lý hóa đơn thu hồi

Trường hợp 1: Hóa đơn đã lập, đã giao cho người mua nhưng chưa kê khai thuế

Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC, trong trường hợp có sai sót xảy ra thì người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của hóa đơn đã lập sai. Lý do thu hồi hóa đơn phải được thể hiện rõ trên biên bản thu hồi hóa đơn.

Kế toán thực hiện gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Trường hợp 2: Hóa đơn đã lập, đã giao cho người mua và đã kê khai thuế

Trường hợp này, người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…

Dựa trên hóa đơn điều chỉnh, kế toán của bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Không được ghi số âm (-) trên hóa đơn điều chỉnh.

Đối với việc lập hóa đơn GTGT thì phải tuân theo các nguyên tắc cụ thể quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC. Các nguyên tắc đó bao gồm:

– Doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho bên mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này.

– Tuân thủ quy định về việc lập hóa đơn và nội dung thể hiện trên hóa đơn.

– Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Trên các liên hóa đơn có cùng một số, nội dung được lập trên hóa đơn cần phải được thống nhất.

– Kế toán lập hóa đơn theo quy định số thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Chú ý đối với việc lập Bảng kê:

– Hàng tháng, bảng kê được lập và in ra giấy để lưu trữ bảo quản hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử;

– Doanh nghiệp thực hiện việc bảo quản, lưu trữ bảng kê theo quy định hiện hành về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán.

https://wikisao.com

https://wikisao.com/tin-tuc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *