Day: July 22, 2020

Quy định về xử lý hóa đơn khi hàng bán ra bị trả lại là gì?

July 22, 2020

Khi phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp phải có trách nhiệm lập hóa đơn và giao cho khách hàng, trừ trường hợp giá trị hàng hóa dưới 200.000 đồng và bên mua không yêu cầu lấy hóa đơn. Theo đó, kế toán không chỉ tìm hiểu về cách […]

Read More